Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Rise & Grow die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Rise & Grow is gevestigd te Houten en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81507801.
 2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 3. Coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding, advies- of coaching traject, dat laatste als hij niet zelf de Opdrachtgever is.
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
 5. Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
 6. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 7. Website: de website van Opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en diensten van Opdrachtnemer en op alle gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 4 van dit artikel.
 2. Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer en de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet voltooien, zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte/opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is geaccepteerd, ten blijke waarvan Opdrachtnemer een opdrachtbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Opdrachtnemer, bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en andere afwijkingen of wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst kunnen in ieder geval leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.
 4. Indien de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als Opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

 

Artikel 4. Opdracht en Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten. In welk geval de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
 5. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan Opdrachtnemer beschikt over alle door de Opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen of zekerheden ten behoeve van Opdrachtnemer zijn gesteld.
 6. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 7. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 8. Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
 9. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk tenminste 5 werkdagen voor de eerste dag van de coaching of training op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.
 2. Een beroep op verrekening door Opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding van 5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is Opdrachtgever in dat geval verplicht alle door Opdrachtnemer na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 4. Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van Opdrachtnemer direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de Opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Opdrachtnemer is in dat geval tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij Opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de door Opdrachtnemer geleden schade en gederfde winst.

 

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coaching traject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. De Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven of per e-mail plaats te vinden, waarbij Opdrachtnemer een bevestiging van de annulering stuurt.
 3. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van trainingen, teamsessies en aanverwante werkzaamheden kosteloos geschieden.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coaching traject is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen Coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coaching traject de deelnema tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Een individueel begeleidings- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro exclusief BTW. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 7. Contractduur, Opschorting en ontbinding

 1. Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen, indien de duur van de opdracht korter dan een jaar is, dienen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
 2. Onderhavige overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen. Partijen hebben daarnaast het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:
 4. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 5. Na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 6. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 7. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 9. Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. Opdrachtnemer verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar Opdrachtgever is afgesproken en enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Indien een instructie, naar de mening van Opdrachtnemer, een inbreuk maakt op de AVG stelt zij haar Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. Opdrachtnemer heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor Opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 3. Voor zover mogelijk verleent Opdrachtnemer bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens). Opdrachtnemer zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan Opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.
 4. Opdrachtnemer neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van Opdrachtnemer.
 6. Na afloop van de Overeenkomst draagt Opdrachtnemer binnen 4 weken, naar gelang de keuze van Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
 7. Indien er sprake is van een Datalek stelt Opdrachtnemer haar Opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet Opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtnemer wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

 

Artikel 10. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het aldus geleverde in oorspronkelijke staat onmiddellijk, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende kosten van vervanging op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf een of meer derden inschakelt, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat Opdrachtnemer ter zake op bedoelde derde(n) kan verhalen.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), staat van beleg, epidemieën waardoor personeel niet meer in staat is werkzaamheden uit te voeren, storingen in kabel- of internetverbindingen, beperkingen van overheidswege, weersomstandigheden, restricties opgelegd door de verkeersleiding voor het luchtverkeer en stroomstoringen daaronder begrepen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem- in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of in het kader van de Overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer ingevolge het recht toekomen.
 2. Alle door Opdrachtnemer eventueel verstrekte diensten en/of producten zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Publicatie van door Opdrachtnemer vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van Opdrachtnemer te worden opgenomen “geproduceerd door Rise & Grow”.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers dan wel Coachees.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dan wel Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Een mediator zal in onderling overleg worden aangewezen. De kosten van de mediator zullen bij helfte door partijen worden gedragen.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

© 2021 Rise & Grow | Alle rechten voorbehouden.